Garantier.

Tar du sjansen på å bruke ufaglært arbeidskraft?

Sannsynligheten for at vi skal bestå i mange år fremover er meget stor da vi kan vise til en solid ordrereserver for 2018. Risanger & Sønn AS ble etablert i 1912 og vi har et godt og stabilt fotfeste i regionen.  Vi er også medlem av MLF. For å bli medlem av Maler- og byggtapetsermestrenes Landsforbund kreves mesterbrev. For å oppnå mesterbrev kreves både tilleggsutdanning utover svennebrev i tillegg til omfattende praksis i faget. En malermester eller en byggtapetsermester er således blant de best kvalifiserte innenfor sitt fagområde. Du bør også være klar over følgende: Det er forskjell på mestre som er medlemmer av Maler- og byggtapetsermestrenes Landsforbund og de som ikke er det. I Risanger & Sønn AS har vi pr. dags dato 3 mestere i vår bedrift.

Hva hvis…

Det kan skje at håndverkeren går konkurs og du blir sittende igjen med halvgjort arbeid. Har du tenkt på konsekvensene av det? Det kan også være at håndverkeren gjør dårlig arbeid og nekter å utbedre feilene. Hva gjør du da?

Har du en garanti for at alt ordner seg?

Maler- og byggtapetsermestrenes Landsforbund garanterer for sine medlemmer. Det betyr at hvis medlemmet går konkurs eller nekter å utbedre mangler, sørger Maler- og byggtapetsermestrenes Landsforbund for at du blir skadefri. Forbundet betaler et annet av sine medlemmer til å gjøre jobben ferdig uten ekstrakostnader for deg som kunde! Tenk på det! Tenk på hvilken trygghet denne ordningen gir deg som kunde. Garantien dekker krav av en verdi opp til 100.000, målt i 1987-kroner. Du kommer langt for dette beløpet. Maler- og byggtapetsermestrenes Landsforbund har avsatt et fond for å kunne møte sine forpliktelser etter garantiordningen. Dette gir deg en ekstra trygghet.

Hvilke kunder gjelder garantien for?

Garantien gjelder for de kunder og de arbeider som er omfattet av Lov om håndverkertjenester. Hvilke kunder er det? Jo, alle forbrukere. Nærmere bestemt: for alt arbeid på bygninger som er til personlig bruk for oppdragsgiveren og hans eller hennes nærmeste. Altså: Oppussing av hus og hjem, hytter, garasjer m.v.! Garantien gjelder ikke for arbeid i forbindelse med nybygging, som faller utenfor håndverkertjenesteloven.

Hvilke krav dekkes av garantien?

Garantien dekker krav på å få utbedret mangler ved arbeidene, få uferdige arbeider i avtalt stand og krav som følge av forsinkelse med arbeidene. Som kunde må du passe på å reklamere overfor håndverkeren. Maler- og byggtapetsermestrenes Landsforbunds garantiordning gjelder ikke for krav som ikke er gått tapt som følge av manglende reklamasjon.

Mangler utbedres

Hvis garantien påberopes, har Maler- og byggtapetsermestrenes Landsforbund rett til å foreta utbedring av eventuelle mangler ved å gi oppdraget til et annet medlem. Kan utbedring ikke iverksettes uten ugrunnet opphold, har kunden kravpå å få utbetalt det beløp en utbedring koster.

Hvordan går du fram?

Vi er så heldig at vi får lite reklamasjon. Men vi er bare mennesker og feil kan skje. Har du opplevd at du har fått en vare som ikke står til dine forventninger?  Kontakt Sjur Risanger,  slik at vi kan se på en løsning til forbedring for deg/dere. Har du krav mot et medlem av Maler- og byggtapetsermestrenes Landsforbund som følge av mangel eller forsinkelse, bør du først prøve å bli enig med vedkommende. Blir dere imidlertid ikke forlikte, kan du klage til din lokale skjønnskomite. Skjønnskomiteen vil så komme med en avgjørelse i saken. Det finnes 19 skjønnskomiteer rundt om kring i landet.

Maler- og byggtapetsermestrenes Landsforbund (MLF) Postboks 5479 Majorstua, 0305 Oslo telefon 23 08 75 90, telefaks 23 08 75 89

Kvalitet: Vi bruker leverandører som har egen miljøprofil og som har produkter spesielt tilpasset Vestlandets harde klima. Ditt valg av hvem som skal utføre malerarbeid er også viktig for kvaliteten av utført arbeid. Et faglig godt malerarbeid, enten det er utvendig fasaderehabilitering eller innvendig malerarbeid, må følges opp av fagkyndige eller malermester.

Håndverksgruppen AS / kjedemedlem: Som en del av Håndverksgruppen AS drar vi nytte av kunnskap og relasjoner fra hele Norge. Håndverksgruppen AS  er en landsdekkende kjede av Norges mest solide malermesterbedrifter. De løser omfattende prosjekter for bedrifter over hele landet som skal gjennom en omprofilering eller oppussing.